อัตราดอกเบี้ยสหกรณ์

 •     ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประสาท จำกัด ครั้งที่ 7/2566 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประสาท จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังต่อไปนี้

  1. เงินฝากออมทรัพย์ 1.70
  2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.20
  3. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ฌาปนกิจ 2.00
  4. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทวีโชค 3.25
  5. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เกษียณเกษมสุข 3.50

  ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ. 2566

สาระน่ารู้

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประสาท จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2566

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประสาท จำกัด ข้อ 76 (8) และข้อ 111 (16) มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 7/2566 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่25 มิถุนายน 2566 ได้กำหนดระเบียบ ว่าด้วยสวัสดิการสมาชิก พ.ศ. 2566

01 ส.ค. 2566         249 ครั้ง

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประสาท จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2566

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประสาท จำกัด ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 76 (8) ) และข้อ 111 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 44 ครั้งที่ 7/2566 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประสาท จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2566

01 ส.ค. 2566         244 ครั้ง

คณะกรรมการ

นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม

นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม

ประธานกรรมการ

ทันตแพทย์บุญชู สุรีย์พงษ์

ทันตแพทย์บุญชู สุรีย์พงษ์

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายเอนก นาคดิลก

นายเอนก นาคดิลก

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นางสมพิศ กัณฑวงษ์

นางสมพิศ กัณฑวงษ์

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

ทันตแพทย์หญิงอรชร ทองบุราณ

ทันตแพทย์หญิงอรชร ทองบุราณ

กรรมการเหรัญญิก

นางกฤษณา เอื้อน้อมจิตต์กุล

นางกฤษณา เอื้อน้อมจิตต์กุล

กรรมการรองเหรัญญิก

นางบุญเรือน แก้วเพชร

นางบุญเรือน แก้วเพชร

กรรมการดำเนินการ

นางเสาวลักษณ์ ปานเหม

นางเสาวลักษณ์ ปานเหม

กรรมการดำเนินการ

นางวาริณี ด้วงเงิน

นางวาริณี ด้วงเงิน

กรรมการดำเนินการ

นางทิพย์วัน จิวรานันตกุล

นางทิพย์วัน จิวรานันตกุล

กรรมการดำเนินการ

นางอัญเชิญ ชัยล้อรัตน์

นางอัญเชิญ ชัยล้อรัตน์

กรรมการดำเนินการ

นางกมลรัตน์ ศรีสุบัติ

นางกมลรัตน์ ศรีสุบัติ

กรรมการเลขานุการ

ดร.ธิตินาจ ปานเขียว

ดร.ธิตินาจ ปานเขียว

กรรมการรองเลขานุการ

รูปภาพกิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

สัมมนาสมาชิกสหรณ์ ประจำปี 2566 จังหวัดระยอง

ก้าวให้ทุนยุคสมัยไปกับสหกรณ์ 11-12 พฤศจิกายน 2566 FORTUNE SAENGCHAN BEACH HOTEL RAYONG

กิจกรรมมุทิตาจิตประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ

สัมมนาสหกรณ์ 2565 ผึ้งหวานรีสอทร์ กาญจนบุรี

สัมมนาสหกรณ์ 2565 ผึ้งหวานรีสอทร์ กาญจนบุรี

สัมมนาสหกรณ์ 2565 ผึ้งหวานรีสอทร์ กาญจนบุรี

สะพานข้ามแม่น้ำแคว เมืองกาญ

เก็บตกกิจกรรม ล่องเรือ ดินเนอร์ ชมพลุ

สัมมนาสหกรณ์ 2565 ผึ้งหวานรีสอทร์ กาญจนบุรี

ทำงานยังไงให้มีความสุข “ทำงานบนรอยยิ้มของทุกคน” ทุกคนยิ้ม = เรายิ้ม

คำถามที่พบบ่อย

 • 1. รับฝากเงินจากสมาชิก
  2. ให้เงินกู้แก่สมาชิก และสหกรณ์อื่น

 • ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

ติดต่อเรา

ที่อยู่

เลขที่ 312 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

วันเวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 16.00 น.

Email

phs.cooperative@gmail.com

เบอร์โทรติดต่อ

02-306-9899 ต่อ 1255

เบอร์มือถือ

095-989-9386